Viagra příbalový leták – nezbytné informace pro správné a bezpečné užívání bez vedlejších účinků

Příbalovou informaci (příbalový leták) léku VIAGRA 50 mg jsme se rozhodli publikovat pro zvýšení bezpečnosti uživatelů.

V Česku se totiž rozmáhá i „černý“ prodej Viagry bez jakéhokoliv lékařského předpisu. Tehdy uživatel nemůže vědět, zda má v ruce originální VIAGRU, nebo její nebezpečnou napodobeninu. 

Pokud už se neuváženě rozhodnete takovou Viagru užít, přečtěte si aspoň tyto informace.

Každopádně Viagru, kterou jste nakoupil přes internetové bazary, neoficiální e-shopy a další pofiderní zdroje vůbec nedoporučujeme užívat. Myslete zodpovědně.

Viagra, příbalový leták

 

Příbalová informace pro pacienta, VIAGRA 50mg, tablety rozpustné v ústech, účinná látka sildenafil

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 

Co je přípravek VIAGRA a k čemu se používá ?

Přípravek VIAGRA obsahuje léčivou látku sildenafil, což je lék ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).

Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu.

Přípravek VIAGRA Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Přípravek VIAGRA se používá k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce.

Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

RYCHLÝ TEST IMPOTENCE:

Zodpovězte 15 rychlých otázek, zjistěte stupeň rozvoje impotence a nechte si poradit, co dělat.

 

 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIAGRA užívat?

Neužívejte přípravek VIAGRA, pokud:

 • jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
 • pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
 • jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích sekundárních krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například VIAGRA, bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si nejste jisti, informujte svého lékaře.
 • pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
 • pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
 • pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
 • pokud jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku VIAGRA se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

 • trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).
 • trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.
 • máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.
 • máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).
 • zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek VIAGRA a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Současně s přípravkem VIAGRA neužívejte k léčbě poruchy erekce žádný jiný přípravek podávaný ústy nebo místně. Neužívejte přípravek VIAGRA současně s léčivými přípravky na plicní arteriální hypertenzi (PAH) obsahujícími sildenafil ani s žádnými jinými inhibitory PDE5.

V případě, že netrpíte poruchou erekce, přípravek VIAGRA neužívejte.

Přípravek VIAGRA není určen pro ženy. Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, sdělte tuto skutečnost lékaři. Ten posoudí, zda je nutné dávku přípravku VIAGRA upravit.

 

Děti a dospívající

Přípravek VIAGRA není určen pro pacienty mladší 18 let.

 

Další léčivé přípravky a přípravek VIAGRA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Přípravek VIAGRA může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu.

V případě náhlých zdravotních problémů byste měl svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře oznámit, že jste užil přípravek VIAGRA a kdy.

Neužívejte přípravek VIAGRA společně s jinými léky, pokud Vám to nedoporučí Váš ošetřující lékař. Neužívejte přípravek VIAGRA, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.

Vždy informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, že užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek VIAGRA, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit („poppers“), protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte riocigvát. Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě HIV, doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek VIAGRA o nejmenší možné síle 25 mg.

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty, mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém sedání nebo vstávání.

Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití přípravku VIAGRA s alfa-blokátory. Příznaky posturální hypotenze se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu.

Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfablokátorů, než začnete užívat přípravek VIAGRA, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků. Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem VIAGRA v nižší dávce 25 mg.

 

Přípravek VIAGRA s alkoholem

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku VIAGRA nepožívat větší množství alkoholu, ideálně žádný.

 

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek VIAGRA není určen pro použití u žen.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek VIAGRA může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek VIAGRA před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

 

Jak se přípravek VIAGRA užívá?

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka. Nejste-li si jist správným užíváním, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená zahajovací dávka je 50 mg. Neužívejte více než jednu tabletu přípravku VIAGRA denně.

Neužívejte přípravek VIAGRA tablety rozpustné v ústech v kombinaci s přípravkem VIAGRA potahované tablety.

Užijte přípravek VIAGRA zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou.

Vložte tabletu rozpustnou v ústech do úst na jazyk, kde se v několika vteřinách rozpustí, a poté ji spolkněte se slinami nebo vodou. Tablety rozpustné v ústech je třeba užívat na lačno, protože pokud je užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Pokud potřebujete užít druhou 50mg tabletu rozpustnou v ústech k vytvoření dávky 100 mg, před užitím druhé tablety rozpustné v ústech počkejte, dokud se první úplně nerozloží a nespolknete ji.

Jestliže cítíte, že přípravek VIAGRA účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek VIAGRA Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Pokud po užití přípravku VIAGRA nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem

 

Jestliže jste užil více přípravku VIAGRA, než jste měl

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno. Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím přípravku VIAGRA bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek VIAGRA užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Alergická reakce – k té dochází méně často (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

Bolest na hrudníku – k té dochází méně často Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku, posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat. Neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.

• Prodloužená a občas bolestivá erekce – k té dochází vzácně (může postihnout až 1 z 1000 pacientů) Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku – k tomu dochází vzácně

Těžké kožní reakce – k těm dochází vzácně. Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu a kolem očí, horečku.

Křečové stavy nebo záchvaty – k těm dochází vzácně

 

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): nevolnost, zarudnutí v obličeji, nával horka (příznaky zahrnují náhlý pocit horka v horní části těla), zažívací potíže, změny barevného vidění, rozmazané vidění, poruchy vidění, ucpaný nos a závrať.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • zvracení,
 • kožní vyrážka,
 • podráždění oka,
 • překrvené/červené oči,
 • bolest očí,
 • vidění záblesků světla,
 • zrakový vjem jasu,
 • citlivost na světlo,
 • slzení očí,
 • bušení srdce,
 • zrychlený srdeční puls,
 • vysoký krevní tlak,
 • nízký krevní tlak,
 • bolest svalů,
 • ospalost, s
 • nížená citlivost na dotek,
 • porucha rovnováhy,
 • zvonění v uších,
 • sucho v ústech,
 • ucpané vedlejší dutiny nosní,
 • zánět nosní sliznice (příznaky zahrnují rýmu, kýchání a ucpaný nos),
 • bolest horní poloviny břicha,
 • refluxní choroba jícnu (příznaky zahrnují pálení žáhy),
 • přítomnost krve v moči,
 • bolest paží nebo nohou,
 • krvácení z nosu,
 • pocit horka a únava.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

 • mdloby,
 • cévní mozková příhoda,
 • srdeční infarkt,
 • nepravidelný srdeční puls,
 • dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku,
 • stažení hrdla,
 • znecitlivěná ústa,
 • krvácení na očním pozadí,
 • dvojité vidění,
 • snížená zraková ostrost,
 • neobvyklý pocit v oku,
 • otok oka nebo očního víčka,
 • malé částice nebo tečky ve vidění,
 • vidění světelných kruhů kolem světel,
 • rozšíření zornice,
 • změna zabarvení očního bělma, k
 • rvácení z penisu,
 • přítomnost krve ve spermatu,
 • suchost v nose,
 • zduření uvnitř nosu,
 • pocit podrážděnosti a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce) a náhlé smrti.

Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím přípravku VIAGRA.

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10, Webové stránky.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

Jak přípravek VIAGRA uchovávat?

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

Obsah balení a další informace

Co přípravek VIAGRA obsahuje?

Léčivou látkou je sildenafil. Jedna tableta rozpustná v ústech obsahuje 50 mg sildenafilu (ve formě citrátové soli).

Pomocné látky jsou:

 • mikrokrystalická celulosa,
 • hydrofobní koloidní oxid křemičitý,
 • sodná sůl kroskarmelosy,
 • magnesium-stearát,
 • hlinitý lak indigokarmínu (E132),
 • sukralosa,
 • mannitol,
 • krospovidon,
 • polyvinyl-acetát,
 • povidon,
 • příchuť obsahuje: maltodextrin a dextrin,
 • přírodní příchuť obsahuje: maltodextrin, glycerol (E422) a propylen glykol (E1520),
 • citronová příchuť obsahuje: maltodextrin a tokoferol-alfa (E307)

 

Jak přípravek VIAGRA vypadá a co obsahuje balení?

VIAGRA tablety rozpustné v ústech jsou modré, ve tvaru kosočtverce, s nápisem “V50” na jedné straně.

Tablety rozpustné v ústech se dodávají v balení obsahujícím 2, 4, 8 a 12 tablet v blistru. Některé velikosti balení nemusí být na trhu dostupné.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku VIAGRA je Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velká Británie.

Výrobcem přípravku VIAGRA je Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530, Pocé-sur-Cisse, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Místní zástupci držitele rozhodnutí o registraci VIAGRY:

België /Belgique / Belgien
Pfizer S.A./ N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel:+32 (0)2 554 62 11
България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333
Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: + 36 1 488 37 00
Česká republika
Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111
Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel: + 356 21 22 01 74
Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00
Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01
Deutschland
Pfizer Pharma PFE GmbH
Tel:+49 (0)800 8535555
Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500
Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0
Ελλάδα
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Τηλ.::+30 210 67 85 800
Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.,
Tel.: +48 22 335 61 00
España
Pfizer GEP, S.L.
Tel: +34 91 490 99 00
Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel:+351 21 423 5500
France
Pfizer PFE France
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40
România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00
Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za
svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,
Ljubljana
Tel: + 386(0)152 11 400
Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161
Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421–2–3355 5500
Ísland
Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000
Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40
Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21
Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00
Κύπρος
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)
Τηλ: +357 22 817690
United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161
Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 670 35 775
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10/2017.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky.

POZNÁMKA REDAKCE: Jak vidíte, Viagra, i ta originální, má velice přísná omezení v užívání. Existují mnohé nežádoucí účinky. 

Na užívání proto potřebujete řádné vyšetření a lékařský předpis. 

Bez nich hazardujete se svým zdravím a přítomno je i riziko úmrtí.

 

Další užitečné články o Viagře a léčivu sildenafil

JAK POZNAT FALEŠNOU VIAGRU?
VIAGRA BEZ RECEPTU
JAK DLOUHO ÚČINKUJE VIAGRA?
NEGATIVNÍ ÚČINKY VIAGRY
RIZIKOVÝ NÁKUP SILDENAFILU
21 NÁHRAD VIAGRY
PODROBNÝ PŘÍBALOVÝ LETÁK VIAGRY
PŘÍRODNÍ NÁHRADY VIAGRY
RECENZE GENERICKÉ VIAGRY
VIAGRA PRO ŽENY

/ZDROJ PŘÍBALOVÉHO LETÁKU V .PDF/

erekce_cz na facebooku

 

 

 

Leave a Reply