Oddálení ejakulace – rozhovor o léčbě a možnostech s MUDr. Taťánou Šrámkovou, Ph.D.

Vyzpovídal jsem MUDr. Taťánu Šrámkovou, Ph.D. Ptal jsem se na to, co vás zajímá nejčastěji. Co je předčasná ejakulace, jaká výdrž se bere za uspokojivou a jaká je už příliš krátká, i na to, jakými metodami a léky lze proti předčasné ejakulaci PE bezpečně bojovat.

oddálení ejakulace rozhovor s Taťánou Šřámkovou

Paní doktorko, vnímá lékařská komora předčasnou ejakulaci jako nemoc, poruchu, nebo jde pouze o zveličený výraz prodejců doplňků a pomůcek, kteří chtějí z mužské přirozenosti vytěžit peníze?

Předčasná ejakulace (PE) je brána jako porucha, nemoc.Mezinárodním seznamu klasifikace nemocí se skrývá po položkou F 52.

4. nejčastější sexuální dysfunkce českých mužů je erektilní dysfunkce následována předčasnou ejakulací, obě dysfunkce se mohou objevovat současně. PE je častá, ale nediagnostikovaná a neléčená mužská sexuální dysfunkce, která vede ke snížení kvality života muže a dysharmonii v partnerském svazku.

 

Jaká doba vyvrcholení se považuje za “předčasnou” a jaká je “v normě“? Lze tohle vůbec konkretizovat? Existují normy a statistiky?

PE je druhou nejčastější sexuální poruchou českých mužů. Podle výzkumů  sexuálního chování obyvatelstva ČR byl poměr ED (erektilní dysfunkce, porucha erekce) ku PE 56 : 17.

Výskyt PE je 20 – 30 % a není na rozdíl od erektilní dysfunkce závislá na věku. Aby dysfunkce byla plně vyjádřena, musí k překotné ejakulaci docházet při pravidelných a častých sexuálních stycích několikrát do týdne nebo denně.

Vždy musíme vyloučit lokální, sekundární příčinu PE, tj. krátkou uzdičku, plíseň či ekzém v oblasti žaludu, prostatitidu (zánět prostaty), uretritidu (zánět močové trubice) nebo chronickou pánevní bolest.

Poruchy funkce štítné žlázy rovněž mohou vést ke vzniku PE. Primární PE provází muže po celou dobu jeho sexuálního života, sekundární PE se objevuje po období normálního fungování. Muž vyžaduje léčbu PE pokud u něho vyvolává projevy stresu, dyskomfortu či frustrace nebo v případě, že PE vede k partnerskému sexuálnímu nesouladu.

Diagnostika PE:

Pacienta, který přichází pro PE se ptáme, jak dlouhý uplyne čas od zavedení pohlavního údu do pochvy k ejakulaci.  Pozor, je nutné odlišit PE od erektilní dysfunkce s rychlou ejakulací za nedokonale ztopořeného pohlavního údu, s tímto se setkáváme např u mužů se srdečně-cévním onemocněním.

Následně uvádím některé otázky k diagnostice PE. Pokud muž není schopný ejakulaci ovládnout, ejakuluje za <2 minuty po zavedení penisu do pochvy, tato situace u něho vede ke stresu a těžkostem v partnerském vztahu, je kandidátem léčby PE.

Otázky:

 1. Za jak dlouhou dobu po zavedení údu do pochvy dojde k ejakulaci?
 2. Jste schopný ejakulaci ovládnout? ( pro PE je charakteristická ztráta kontroly)
 3. Vede u vás rychlá ejakulace k vyvolání stresu?
 4. Máte v partnerském vztahu těžkosti z důvodu rychlé ejakulace?
 5. Máte rychlou ejakulaci od počátku sexuálního života?

 

Opakem předčasné ejakulace je oddálená ejakulace, nebo dokonce neschopnost ejakulovat. Jaké příčiny může tato neschopnost mít?

 • Retardovaná ejakulace je definovaná jako trvalá nebo opakující se nesnáz dosáhnout orgasmu při sexuální stimulaci, vedoucí k vyvolání frustrace a stresu. Příčinou může být podávání léků (př. antidepresiva, léky snižující úzkost, alkohol…) či důsledek chirurgických zákroků, které vedou k poruše ejakulace a orgasmu. Po vyloučení organické příčiny retardované ejakulace je možno uvažovat o příčině psychogenní.
 • Retrográdní ejakulace, kdy se semeno dostává do močového měchýře při vzestupu tlaku v močové trubici, je často důsledkem roztroušené sklerózy, poranění míchy, pánevních chirurgických výkonů (zákroků na hrdle močového měchýře, chirurgických zákroků jako je odstranění mízních uzlin pro nádory varlete), těžkého stupně cukrovky, podávaných léků např. ze skupiny antidepresiv, diuretik a antiepileptik, ale může být i idiopatická (příčina neznámá).Retrográdní ejakulace je spojena s tzv. suchým orgasmem (nemocný pociťuje orgastické stahy, avšak semeno močovou trubicí neodchází). Zásadní jsou anamnestické údaje o nemocech jako je roztroušená skleróza, diabetes mellitus, pánevních operacích, užívaných lécích. Problémy s dosažením ejakulace a orgasmu se objevují v časové souvislosti s nemocí, užívanými léky či operací, zatímco předtím nemocný tyto potíže neměl. V léčbě se uplatňují některé léky, které jsou na doporučení a předpis lékaře. S výhodou a efektem je ejakulace při plném močovém měchýři.
 • Anejakulace (žádná ejakulace) vzniká při blokádě podáváním některých léků (sympatolytik), vlivem poškození nervů u mužů s cukrovkou,  při systémovém neurologickém onemocnění (roztroušená skleróza), po poranění míchy, po radikální prostatektomii (odnětí prostaty pro nádor zhoubný)

Diferenciální diagnostika retrográdní ejakulace a anejakulace spočívá ve vyšetření moči po styku nebo masturbaci. Při retrográdní ejakulaci jsou nalezeny v močovém sedimentu spermie a pH moči je zásadité dané příměsí ejakulátu. Při anejakulaci nejsou v močovém sedimentu nalezeny spermie, pH moči je kyselé.

 • Předstírání orgasmu u mužů. Podle průzkumu sexuálního chování v ČR z roku 2013 výjimečně předstírá orgasmus 18 % mužů (nárůst oproti roku 2008 o 10%), pravidelně 2%. Celkem přiznala předstírání orgasmu pětina tázaných mužů. Jako důvod udali (dle četnosti): chtěl jsem potěšit partnerku, věděl jsem, že to stejně nepůjde, chtěl jsem to mít za sebou, nechtěl jsem, aby vypadalo, že trpím poruchou.

 

Pokud má muž slabou výdrž a ejakuluje příliš rychle, kdo mu pomůže? Urolog nebo jiný specialista?

Sexuolog-androlog nebo urolog.

 

Má nějaký smysl navštívit i psychologa? Má psychika vliv na sexuální výdrž?

Psychologa má smysl navštívit, pokud se jedná o druhotnou, sekundárně vzniklou rychlou ejakulaci při nesouladu v partnerství: muž se „snaží mít sex rychle za sebou“. V případě partnerského nesouladu a zjevně psychické příčiny PE je možná návštěva psychologa. V případě primárně vzniklé PE (od počátku sexuálního života) pomůže jen lékař.

 

Doporučíte další metody pro oddálení ejakulace?

 • Důležitým krokem je pravidelná frekvence sexuální aktivity (SA), alespoň 2-3krát týdně. Úprava antikoncepčního chování je nezbytná. Přerušovaná soulož (i když se nejedná  o antikoncepční metodu v pravém slova smyslu, řada českých párů ve středním věku ji k zábraně početí dlouhodobě používá) je z hlediska léčby PE nepřípustná.
 • Kondom je z hlediska snížené stimulace penisu nejvhodnější, ale je málo oblíbený. Hormonální kontracepce je z tohoto hlediska uspokojivým kompromisem. Výběr poloh při styku může pomoci. Nejvhodnější je obrácená poloha, kdy muž leží na zádech a žena zaujímá aktivní polohu nebo polohy na boku.
 • Behaviorální techniky, zavedené Mastersem a Johnsonovou, mají za cíl přecvičení ejakulačního reflexu. Technika stop-start spočívá v přerušení frikčních pohybů,  při stiskací technice silný stisk glans penis případně tlak na hráz může ejakulaci zablokovat, ale také vést ke ztrátě erekce.
 • Behaviorální techniky mají za cíl přecvičení ejakulačního reflexu, vyžadují ochotu a trpělivost u párů, které se rozhodly podstoupit nácvik. Lokální aplikace znecitlivujících gelů jednorázově před sexuálním stykem a celkové podávání antidepresiv SSRI, blokátorů zpětného vychytávání serotoninu, byly užívány v léčbě PE před uvedením dapoxetinu a mohou být použity, pokud dapoxetin nesplňuje účel nebo nevyhovuje. Jsou však v indikaci léčby PE „off label“, tzn. není to schválená indikace použití dle Souhrnných informací o přípravcích SÚKL.

 

Na trhu je dostupný výrobek Priligy, který slibuje pomoc s předčasnou ejakulací. Můžete nám o něm prozradit víc?

Prvním lékem, který byl schválený k léčbě PE, je dapoxetin (Priligy) 30 a 60 mg. Dapoxetin má rychlý nástup účinku a krátký vylučovací poločas, tento farmakologický profil umožňuje podávání léku jednorázově před stykem.

Prodlužuje signifikantně IELT (časo od zavedení penisu do pochvy do ejakulace) ve srovnání s placebem, a to 2,5 až třikrát. K možným vedlejším účinkům patří nauzea (nucení na zvracení), závrať, bolest hlavy. Zvyšuje kontrolu ejakulace až u 58 % mužů, redukuje stress a zvyšuje satisfakci.

Doporučení podání Dapoxetinu: IELT < 2 minuty , ejakulace při minimálním sexuálním dráždění dříve než měl pacient v úmyslu, výrazný osobní stres nebo interpersonální potíže jako důsledek PE, špatná kontrola ejakulace a předčasná ejakulace při většině pokusů o styk během předchozích 6 měsíců.

Mechanizmus účinku: dapoxetin je účinný, selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, rychle se absorbuje, nejvyšší koncentaci v plazmě (Cmax) dosahuje za 1-2 hodiny po podání, nemá interakci s jídlem, může se užít s jídlem nebo nalačno.

Úvodní dávka je 30 mg podaná 1 – 3 hodiny před sexuální aktivitou.  Po 4 týdnech (a/nebo 6 podání léku) pokud efekt není dostatečný, je možno zvýšit dávku na 60 mg. Nejvyšší frekvence užití léku je 1krát za 24 hodin.

Před podáním je doporučeno provést ortostatický test (měření krevního tlaku a pulsu vleže a vestoje).  Závažným popisovaným vedlejším účinkem je synkopa, mající vazovagální původ, projevující se ztrátou vědomí, pomalým pulsem nebo sinusovou zástavou. Vyskytla se do 3 hodin po užití dapoxetinu.

Je třeba, aby nemocný znal prodromy, kterými jsou nauzea, závrať, palpitace, astenie (slabost), zmatenost. Prevencí je dostatečná hydratace, edukace nemocného o prodromech, eliminace rizikových situací (řízení motorových vozidel atd.).

Velmi časté nežádoucí účinky jsou závratě, bolest hlavy, nauzea. K častým se řadí úzkost, agitovanost, neklid, nespavost nebo naopak únava a spavost, třes, parestezie, porucha pozornosti, rozmazané vidění, hučení v uších, zívání, ED (erektilní dsyfunkce, porucha erekce), únava, zčervenání, průjem, zvracení, bolest břicha, flatulence, či suchost v ústech.

priligy

Priligy s obsahem dapoxetinu pro léčbu předčasné ejakulace

 

Je Priligy registrovaný lék, nebo jde o doplněk stravy?

Lék Priligy byl v ČR registrován 18.7. 2012 a 21.1. 2014 byla registrace prodloužena. Registrován byl jako první a jediný lék určený na léčbu předčasné ejakulace pro muže ve věku od 18 do 64 let.

 

Je Priligy na lékařský předpis?

Ano, lék Priligy je vázán na lékařský předpis.

 

Je Priligy odsouhlasený k prodeji v Česku a na Slovensku?

Ano.

 

Myslíte, že PE může oslabit, nebo dokonce zahubit partnerský vztah?

Určitě ano. S takovými případy se setkávám ve své klinické praxi. V počátcích vztahu problém předčasné ejakulace je partnerkou většinou tolerován, tolerance se však vytrácí s délkou trvání vztahu.

Předčasná ejakulace může být léta páry tolerována. Jsou ženy, kterým krátké trvání pohlavního spojení nevadí. Muži s PE, kteří jsou schopni opakovat sexuální styk, jsou tak schopni kompenzovat první krátký sexuální styk a takto vést spokojený sexuální život.

Většina žen dosahuje orgasmu při klitoridálním dráždění, proto nemusí tato sexuální dysfunkce vést ke vzniku partnerského sexuálního nesouladu. Změna v prožívání může nastat u ženy při objevení se nesouladu v jiných,  nesexuálních oblastech partnerského života.

Některé ženy až při mimomanželském sexu objeví kouzlo dosud nepoznaného. Muži s primární předčasnou ejakulací by svůj problém měli řešit na počátku sexuálního života.

U většiny z nich vede PE k frustraci, nepohodě a neschopnosti dosáhnout sexuálního uvolnění. Přesto-ať už z ostychu či neznalosti-řeší často svůj problém až s mnohaletým odstupem.

Pokud muž problém předčasné ejakulace neřeší, přitom jeho partnerka dává najevo nespokojenost, ukazuje tím, že mu na prožitku partnerky nezáleží. Žena k dosažení orgasmu potřebuje obvykle více času než muž. Často přišel muž do ordinace řešit problém rychlého výronu semene s tím, že partnerka má jiný vztah právě z důvodu jeho neřešené předčasné ejakulace.

 

Můžete na závěr nějak upokojit nebo motivovat pány s kratší výdrží?

Nejčastější problém českých párů, mužů a žen je partnerský sexuální nesoulad. Pokud ženě kratší výdrž nevadí, pár je spokojený se svým sexuálním životem, není třeba situaci řešit. Vše je o domluvě a komunikaci, a to i v sexu.

Pokud kratší výdrž = předčasná ejakulace, to znamená, že od zavedení pohlavního údu do pochvy uplyne do vyvrcholení doba kratší než 2 minuty, doporučuji situaci řešit.

Předčasná ejakulace začíná být ve vztahu problém, pokud se přidruží i jiné, nesexuální problémy, např . finanční potíže, potíže s dětmi, názorový nesoulad na trávení volného času, výchovu, politickou situaci atd. A to je přesně ta situace, kdy žena může začít hledat pochopení a uspokojení jinde…

 

Mnohokrát děkuji za rozhovor, paní doktorko. 

 

8 nejčtenějších článků o předčasné ejakulaci a dalších poruchách

OTESTOVÁNO: 10 nejlepších doplňků pro oddálení ejakulace a prodloužení soulože
14 tipů pro úspěšné oddálení ejakulace - ověřeno sexuoložkou
6 nejčastějších poruch ejakulace
Informační megačlánek Vše o ejakulaci, ověřený sexuoložkou
Retardovaná, opožděná ejakulace - příliš dlouhá doba do vyvrcholení
Ejakulace bez erekce - je to problém?
Ejakulace bez orgasmu - jak si vyvrcholení doopravdy užít?
Retrográdní ejakulace - co když vyvrcholíte bez výstřiku semene?

 

Oddálení ejakulace – rozhovor o léčbě a možnostech s MUDr. Taťánou Šrámkovou, Ph.D.
4.5 (90%) 4 vote[s]